Quê hương ở dưới thủy cung,
Ngoài mặc áo giáo, bạn cùng bùn rêu,
Bên trong đẹp tựa gấm thêu,
Ôm viên ngọc quý mến yêu tặng người.

Quê hương ở dưới thủy cung, Ngoài mặc áo giáo, bạn cùng bùn rêu, Bên trong đẹp tựa gấm thêu, Ôm viên ngọc quý mến yêu tặng người.