Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi nào lại bảo là cây
Có thân, có quả, có hoa, thiếu gì?