Nổi tiếng có đôi tai dài,
Nổi danh gan nhỏ ai ai cũng tường

Nổi tiếng có đôi tai dài, Nổi danh gan nhỏ ai ai cũng tường