Đã thành tục ngữ lâu đời,
Nước mắt tôi chảy con người cười chê.

Đã thành tục ngữ lâu đời, Nước mắt tôi chảy con người cười chê.