Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Đèn chi có đủ ba màu
Chỉ bật từng chiếc, đứng đầu ngã tư.
(Là đèn gì?)