Hang sâu dưới đất là nhà,
Một mình lải nhải hát ca suốt ngày,
Gặp bạn thì thật là gay,
Xong vào đấm đá có ngày thương vong

Hang sâu dưới đất là nhà, Một mình lải nhải hát ca suốt ngày,