Chẳng tròn mà gọi là khuyên
Biết bay biết nhảy mắc huyền ngời trong

Chẳng tròn mà gọi là khuyên Biết bay biết nhảy mắc huyền ngời trong