Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Châu nào nóng bức quanh năm
Xa lìa châu Á, Xuy-ê kênh đào?