Câu đố về thức ăn:

Nghe tên tưởng béo lắm đây
Nhưng khi nhìn thấy chỉ bằng nắm tay?