Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Cánh gà ruộng cấy, trâu cày?