Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Căm thù giặc quyết hy sinh
Châu mai lấp lỗ, mở đường tiến công?