Câu đố tổng hợp:

Cái gò thây lầy
Bẩy cái lỗ cua
Là gì?