Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vua gì đã bốn nghìn năm
Vẫn ghi công đức toàn dân phụng thờ?