Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Cái gì trong trắng nhẹ nhàng
Chọc qua giàn lá, chẳng làm lá rung.
(Lá gì?)