Câu đố về đồ vật:

Người ra kẻ lại bước vô
Máy gì ca hát nơi nơi đều nhờ?