Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đèo gì lớn nhất trong nhà
Dân Nam lại “anh Hai” mới kỳ?