Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Chẳng thả xuống nước cũng trôi 

Khi ở trên trời không cánh cũng bay?

Đố là gì?