Câu đố về vật dụng:

Cái gì thân mỏng ruột mềm
Ngày ngày rút ruột thả mềm tóc ai
Là cái gì?