Câu đố về cây:

Cha mẹ có tóc, đẻ con trọc đầu
Cha mẹ sống lâu, để con chết chém?