Câu đố về đồ vật:

Cái gì mà lưỡi bằng gang
Xới lên mặt đất những hàng thẳng bằng
Giúp nhà có gạo để ăn
Siêng làm thì lưỡi sáng bằng mặt gương?