Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Cách mặt đất
Xa mặt nước
Đo ni, đo chân
Lớn nhỏ đều cần?