Câu đố về đồ vật:

Bụng rỗng. Tóc căng
Thường thì chẳng nói chẳng năng
Hễ ai đụng đến thì rằng kêu ngay?