Câu đố về thức ăn:

Bột trắng lấm tấm sợi đen
Mắt em dòng lệ lâng lâng rơi hoài?