Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Bổng, trầm, khoan, nhặt ngân nga
Tay ai lướt nhẹ trên thanh phím ngà?