Mũi dài trời đã ban cho,
Tai như cái quạt, chân to cột đình.

Mũi dài trời đã ban cho, Tai như cái quạt, chân to cột đình.