Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Mười năm kháng chiến diệt thù
Nơi nào Thái Tổ chặn đường quân Minh?