Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Đèn gì không thắp trong nhà
Thắp trên sóng biển từ xa cho tàu?
(Là đèn gì?)