Câu đố khác:

Bốn chân kê ở giữa nhà
Chỗ em học tập, chỗ ba uống trà
Thêm sắc là chốn đổi trao
Nặng vào thân thiết đôi ta lâu dài?