Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Bình Định là quê hương em
Núi gì chẳng phải mẹ hiền của ta?