Câu đố bến gì đảo gì:

Bến gì bát ngát dừa xanh
Quê hương Đồng Khởi lừng danh anh hùng?