Câu đố về thức ăn:

Bánh hình như chiếc mâm con
Chỉ cần thêm sắc cho bia là tròn?