Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Một năm chỉ có một ngày 

Họ hàng sum họp xa gần đều vui?

Đố là ngày gì?