Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Ông trạng nào mới mười hai tuổi
Bị cho về học hỏi ít năm
Sứ Tàu sau đó sang thăm
Lại ra đối đáp, khó khăn chẳng từ?
(Là ai?)