Câu đố về thức ăn:

Bánh gì gặp lúc hiển vinh
Bõ công học tập đăng trình bấy lâu?