Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Bằng cái vung
Vùng xuống ao
Đào không thấy
Lấy không được.
(Là gì?)