Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Bằng cái nồi rang. 

Cả làng thôi thúc?