Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì bớt giận đừng ghen
Số anh ba vợ mới nên cửa nhà?