Mình mặc áo trắng tinh khôi,
Tên luôn được nhắc trong lời mẹ ru.

Mình mặc áo trắng tinh khôi, Tên luôn được nhắc trong lời mẹ ru.