Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Tỉnh nào có suối Lênin
Có hang Pác-Bó tên in sử vàng?