Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Lưng lửng tầng không 

Không trêu mà khóc?

Đố là gì?