Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Anh gì không phải ruột rà
Việc cơm, việc nước, việc nhà lo toan?