Câu đố chữ gì:

Ngoài thì lởm chởm chông gai
Bổ ra vàng thỏi xếp đầy bên trong
Mờ mờ biến vút tầng không
Hẳn là ai nấy đừng mong có nhiều?