Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Em đây mọc giữa trời cao
Mẹ cha không xót, bắt em đổi dời?

Đố là gì?