Câu đố về thực vật, hoa quả:

Hoa gì tên để thổi cơm
Không sinh từ lúa mà đơm đỏ cành?