Câu đố về con người và địa danh:

Ải xưa nằm giữa núi rừng
Phanh thây quân giặc lẫy lừng chiến công
Là ải nào?