Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai từng thuở bé chăn trâu
Trận bày thường lấy bông lau làm cờ
Lớn lên xây dựng cơ đồ
Mười hai sứ tướng bấy giờ đều thua?