Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì lắm tháp, lắm chùa
Lại thêm nhiều suối, cuối mùa Giải Oan?