Nho nhỏ, be bé thật xinh,
Bắt tìm sâu bọ một mình líu lo,
Nhỏ bé mà có công to,
Bảo vệ cây cối thay cho mọi người.

Nho nhỏ, be bé thật xinh, Bắt tìm sâu bọ một mình líu lo, Nhỏ bé mà có công to, Bảo vệ cây cối thay cho mọi người.