Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai từng Nhiếp chính Nguyên phi
Giúp vua trị quốc, giúp con trị nhà?