Mình tròn đầu bé tí ti,
Chân nhiều, giỏi chạy, giỏi đi khắp miền,
Đến nơi mắc võng đầu tiên,
Hễ ai chạm võng thì liền trói gô.

Mình tròn đầu bé tí ti, Chân nhiều, giỏi chạy, giỏi đi khắp miền, Đến nơi mắc võng đầu tiên, Hễ ai chạm võng thì liền trói gô.